Member of the Dermoshop Group

Yleiset tilausehdot

MOSHO OY:N YLEISET EHDOT

Mosho Oy:n (jäljempänä ”Mosho”) ja Jälleenmyyjän (kuten määritelty jäljempänä) välisiin Moshon tuotteiden tilauksiin ja toimituksiin sovelletaan seuraavia yleisiä ehtoja.

1. Määritelmät

”Jälleenmyyjä” tarkoittaa Moshon sopimusosapuolta, jona pidetään yhdistystä silloin, kun kyse on urheiluseurasta, mukaan lukien seuran urheilujoukkue, tai muusta yhdistyksestä, sekä yksittäistä vanhempaa/luokanvalvojaa, kun kyse on koululuokista.

”Yhteyshenkilö” tarkoittaa, Jälleenmyyjän ollessa yhdistys, luonnollista henkilöä, jonka Jälleenmyyjä on nimennyt yhdistyksen ja Moshon väliseksi yhteyshenkilöksi.

”Myyjä” tarkoittaa henkilöä/koululuokan, urheilujoukkueen, urheiluseuran tai muun yhdistyksen jäseniä, jotka myyvät Moshon tuotteita Jälleenmyyjän laskuun. ”Myyjällä” tarkoitetaan myös yhteisesti kaikkia henkilöitä/sanotun koululuokan, urheilujoukkueen, urheiluseuran tai muun yhdistyksen jäseniä.

2. Yleistä

Moshon tuotteiden toimitus ja jakelu tapahtuu Jälleenmyyjän toimesta Myyjien avustuksella rajoitetun ajan puitteissa ja sen tarkoituksena on kerätä rahaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, kuten luokkaretkeä, harjoitusleiriä, jalkapalloturnausta tai muuta vastaavaa tavoitetta varten, jotka voidaan toteuttaa jälleenmyynneistä saaduilla tuloilla myymällä Moshon tuotteita loppuasiakkaille. Myynnillä ansaittujen tulojen ei tule koitua yksittäisen Myyjän, vaan kaikkien Myyjien hyväksi. Ansiot on käytettävä lyhentämättöminä Myyjien yhteistä tavoitetta varten.

Jälleenmyyjä myy Moshon tuotteita käyttäen apunaan Myyjiä. Moshon kanssa yhteistyössä harjoitettavan myyntityön puitteissa myyntiä harjoittavien henkilöiden on oltava täysi-ikäisiä. Alaikäiset voivat harjoittaa myyntiä huoltajan suostumuksella.

3. Osapuolten oikeudellinen asema

Jälleenmyyjä tilaa ja ostaa tuotteet omissa nimissään Mosholta ja vastaa tuotteiden maksamisesta Mosholle. Jälleenmyynti loppuasiakkaille tapahtuu Jälleenmyyjän toimesta Myyjien suorittamien myyntien kautta. Jälleenmyyjä ei saa maksaa palkkaa tai muutakaan korvausta Myyjille heidän suorittamistaan myyntitoimista. Jälleenmyyjän tulot käytetään kokonaisuudessaan ja yksinomaan Myyjien voittoa tavoittelemattomaan toimintaan ja yhteisen päämäärän hyväksi.

Moshon ja Jälleenmyyjän välisen sopimussuhteen ei katsota johtavan siihen, että Moshon katsottaisiin olevan työnantajan asemassa suhteessa Jälleenmyyjään, tai että Jälleenmyyjän katsottaisiin olevan työntekijän asemassa Moshoa kohtaan. Jälleenmyyjän ei myöskään katsota kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain (8.5.1992/417) mukaisesti toimivan Moshon kauppaedustajana.

Mosho ei vastaa veroseuraamuksista tai -vaikutuksista, jotka Jälleenmyyjän suorittamasta Moshon tuotteiden myynnistä voi seurata, vaan Jälleenmyyjä vastaa itse kaikista mahdollisista veroseuraamuksista ja -vaikutuksista.

4. Moshon sitoumukset

Mosho sitoutuu antamaan Jälleenmyyjälle kohtuullista ja tarpeellista myyntineuvontaa sinä aikana, jolloin Jälleenmyyjä ja Myyjät myyvät Moshon tuotteita sekä muutoin antamaan Jälleenmyyjälle sellaista tuote- ja muuta tietoa, jota Jälleenmyyjä tarvitsee myydäkseen ja jakaakseen tuotteita loppuasiakkaalle.

5. Jälleenmyyjän sitoumukset

Jälleenmyyjä sitoutuu noudattamaan Moshon kohtuullisia ohjeita ja neuvoja Moshon tuotteiden ostoon, myyntiin ja jakeluun liittyen.

Jälleenmyyjän tulee suorittaa myyntityö sellaisella tavalla, että tuotteiden ja tavaramerkkien goodwill-arvo ja hyvä maine säilyy. Jälleenmyyjä ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat huonontaa Moshon goodwill-.arvoa ja mainetta markkinoilla. Jälleenmyyjän tulee myös huolehtia siitä, että Myyjät toimivat vastaavalla tavalla.

Jälleenmyyjä saa Moshon tuotteiden myyntiä varten tarpeellisen aloituspaketin ryhtyessään myymään ja jakamaan Moshon tuotteita näistä yleisistä ehdoista ilmenevällä tavalla.

6. Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön tulee olla täysi-ikäinen eikä hänellä saa olla maksuhäiriömerkintöjä. Yhteyshenkilö hyväksyy, että Mosho tarkistaa Yhteyshenkilön luottokelpoisuuden ennen kuin Mosho toimittaa tilatut tuotteet Jälleenmyyjälle.

Yhteyshenkilön tulee luoda Jälleenmyyjälle omat sivut Moshon kotisivuille ja vastata niistä sekä jakaa Myyjille sisäänkirjautumistiedot Jälleenmyyjän sivuille. Yhteyshenkilö on vastuussa tuotteiden maksamisesta ja virheettömästä tilityksestä Moshoa ja Jälleenmyyjää kohtaan. Yhteyshenkilö vastaa kaikesta yhteydenpidosta Moshon kanssa niissä kysymyksissä, jotka koskevat Moshon tuotteiden myyntiä ja jakelua.

Jälleenmyyjän tulee huolehtia siitä, että Yhteyshenkilöksi nimetty vastaa kuin omasta velastaan siitä, että Jälleenmyyjä täyttää velvollisuutensa, ml. tuotteiden maksun, Moshoa kohtaan.

Myymällä ja jakamalla Moshon tuotteita Jälleenmyyjän lukuun Yhteyshenkilö vahvistaa, että Yhteyshenkilö on tutustunut näihin yleisiin ehtoihin ja ymmärtänyt niiden sisällön ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä muutoin noudattamaan Moshon ohjeita. Hyväksymällä nämä yleiset ehdot Yhteyshenkilö vahvistaa ja vakuuttaa, että Yhteyshenkilö on saanut siltä yhdistykseltä, jota tämä edustaa, valtakirjan edustaa Jälleenmyyjää ja toimia Jälleenmyyjän puolesta joka suhteessa Moshon tuotteiden myyntiä koskien ja että Jälleenmyyjä hyväksyy nämä ehdot. Yhteyshenkilön tulee huolehtia siitä, että Myyjät tutustuvat näihin yleisiin ehtoihin.

Jälleenmyyjän ja/tai Yhteyshenkilön henkilötiedot tallennetaan Moshon tietokantaan ja niitä käsitellään henkilötietolain (22.4.1999/523) edellyttämällä tavalla. Jälleenmyyjän ja Yhteyshenkilön tiedot tallennetaan ja niitä voidaan käyttää markkinointitarkoituksessa myös sen jälkeen, kun Jälleenmyyjä on täyttänyt kaikki tiettyä tilausta koskevat velvollisuutensa Moshoa kohtaan. Yhteyshenkilön tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksessa myös muissa Moshon kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä. Hyväksymällä nämä yleiset ehdot Yhteyshenkilö suostuu siihen, että Mosho käyttää Yhteyshenkilön henkilötietoja yllä kuvatulla tavalla. Yhteyshenkilöllä on aina oikeus vaatia väärien henkilötietojen oikaisua tai peruuttaa suostumuksensa. Mahdollisissa henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä Moshon asiakaspalveluun numeroon +358 20 7466 470.

Yhteyshenkilö ei voi luovuttaa näiden yleisten ehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tai asemaansa Yhteyshenkilönä ilman Jälleenmyyjän ja Moshon kirjallista hyväksyntää. Sanotunlaista hyväksyntää ei tule evätä ilman päteviä perusteita.

7. Tuotteiden tilaus

Yhteyshenkilö ei hyväksy yksittäisten Myyjien tilauksia, vaan Myyjän tulee itse tehdä tilauksensa Moshon kotisivujen www.mosho.fi kautta kirjautumalla omille sivuilleen, jotka Jälleenmyyjälle on luotu tämän ryhtyessä myymään ja jakamaan Moshon tuotteita. Ohjeet tilausten tekemiseen löytyvät Moshon kotisivuilta ja jokaiselle Myyjälle jaetusta esitteestä. Mosho antaa Yhteyshenkilön kautta jokaiselle Myyjälle kirjautumistiedot Moshon kotisivuilla oleville Jälleenmyyjän omille sivuille, jolloin tilausten tekeminen Myyjän toimesta on mahdollista. Tilaus sitoo Moshoa vasta sitten, kun Mosho on vahvistanut Myyjän tilauksen.

8. Tuotteiden toimitus

Mosho pyrkii toimittamaan tilatut tuotteet Jälleenmyyjälle ja/tai Myyjälle tilauksen yhteydessä erikseen ilmoitettavana toimituspäivänä. Toimitus tapahtuu normaalisti 1-3 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä.

Jälleenmyyjän tulee tilauksen yhteydessä Moshon kotisivuilla ilmoittaa Mosholle, mihin osoitteeseen tuotteet toimitetaan. Jälleenmyyjä vastaa siitä, että annettu toimitusosoite on oikea. Jokaiselle Myyjälle voidaan myös ilmoittaa eri osoitteet. Tällöin jokaisen yksittäisen jäsenen tilaukset toimitetaan Moshon kotisivuilla ilmoitettuun osoitteeseen.

Mosho voi perua tai keskeyttää tilauksen, jos Moshon arvion mukaan luottokelpoisuus on alhainen tai jos Jälleenmyyjä tai Yhteyshenkilö on saanut yhden tai useamman maksuhäiriömerkinnän.

Ryhmällä ei ole minimitilausrajaa. Tilaukset toimitetaan rahtivapaasti ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli ryhmän yhteenlaskettu myynti yhtä myyntikampanjaa kohden jää alle 20 tuotepakkauksen, lisäämme laskuun 20 euron toimituskulut.

Jälleenmyyjällä ei ole oikeutta esittää mitään vaatimuksia Moshoa kohtaan toimituksen viivästymisen johdosta. Siinä tapauksessa, että toimitus Moshosta johtuvista syistä viivästyy yli neljäkymmentäviisi (45) päivää ilmoitetusta toimituspäivästä, on Jälleenmyyjällä kuitenkin oikeus perua tilaus.

9. Tuotteiden tarkistus ja reklamaatio sekä vastuu

Jälleenmyyjän on huolehdittava siitä, että Myyjät tarkastavat viimeistään kahden (2) päivän kuluessa tuotetoimituksesta, että tuotteet ovat lähetysluettelon mukaisia. Mikäli tuote on virheellinen tai poikkeaa lähetysluettelossa mainitusta tai mikäli toimitus ei vastaa tilausta, tulee tuotteista/toimituksesta reklamoida Mosholle välittömästi ja viimeistään neljän (4) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Mikäli Mosho toteaa tuotteen virheelliseksi tai mikäli toimitus ei vastaa tilausta, on Moshon ainoana velvollisuutena uusia toimitus siltä osin, kuin toimitus oli puutteellinen.

Vastuu tuotteista siirtyy Jälleenmyyjälle, kun tuotteet on näiden yleisten ehtojen mukaisesti toimitettu Jälleenmyyjän ilmoittamaan/ilmoittamiin osoitteeseen/osoitteisiin.

Mosho ei vastaa mistään puutteellisesta tai virheellisestä tuotteesta aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Moshon yhtä tilausta koskeva enimmäisvastuu on aina rajattu Jälleenmyyjälle kyseisen tilauksen perusteella toimitettujen tuotteiden arvoon.

10. Hinta ja maksuehdot

Jälleenmyyjä ostaa tuotteet Mosholta sinä hetkenä, jolloin Jälleenmyyjä sitoutui myymään ja jakamaan Moshon tuotteita, voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Moshon hinnastossa ilmoittamat hinnat sisältävät arvonlisäveron (alv). Mosholla on oikeus esittää Jälleenmyyjälle loppuasiakkaita varten ohjeellisen myyntihinnan, mutta Jälleenmyyjällä on aina oikeus itse määritellä omat myyntihintansa.

Jälleenmyyjän on maksettava toimitettu tilaus viimeistään kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Mikäli Jälleenmyyjä ei suorita maksua määräajassa, peritään viivästyneelle maksulle vuotuista viivästyskorkoa 8 %. Kun Jälleenmyyjä on suorittanut maksunsa täysimääräisesti Mosholle ja osapuolet ovat muutoin täyttäneet kaikki näiden yleisten ehtojen mukaiset sitoumuksensa, katsotaan osapuolten välinen keskinäinen suhde päättyneeksi.

11. Ennenaikainen päättyminen

Mosholla on oikeus irtisanoa sopimussuhteensa Jälleenmyyjän kanssa välittömästi, mikäli Jälleenmyyjä ei täytä näiden yleisten ehtojen mukaisia velvoitteitaan, eikä Jälleenmyyjä korjaa asiantilaa seitsemän (7) arkipäivän kuluessa vastaanotettuaan kirjallisen kehotuksen Mosholta.

12. Palkkio

Jälleenmyyjä saa pitää Moshon tuotteista laskuttaman hinnan ja loppuasiakkaiden Jälleenmyyjälle suorittaman hinnan välisen erotuksen. Jälleenmyyjä vastaa itse siitä, että maksut saadaan loppuasiakkailta.

13. Aloituspaketin palautus

Jälleenmyyjän ei tarvitse palauttaa aloituspakettia Mosholle myynnin päätyttyä, vaan Jälleenmyyjällä on oikeus pitää aloituspaketti itsellään.

14. Loppuasiakkaan palautus- ja reklamaatio-oikeus

Näiden yleisten ehtojen välityksellä Mosho informoi myös Jälleenmyyjää tämän mahdollisesta kuluttajasuojalain (20.1.1978/38) mukaisesta tiedonantovelvollisuudestaan koskien koti- ja etämyyntiä. Jälleenmyyjä on tietoinen siitä, että kuluttajasuojalain mukaan loppuasiakkaalla on oikeus palauttaa ostamansa tuote neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen toimittamisesta loppuasiakkaalle.

Loppuasiakkaalla on oikeus käyttää mahdollista palautus- ja peruutusoikeuttaan Jälleenmyyjää kohtaan, ja Jälleenmyyjän on informoitava loppuasiakasta tämän palautus- ja peruutusoikeudesta sekä siitä, kuinka palautus on lain mukaan suoritettava. Loppuasiakkaan tulee, joko itse tai Jälleenmyyjän kautta, reklamoida virheellisistä tuotteista Mosholle ja/tai mahdollisesti vaihtaa tuote Moshon kautta.

Jälleenmyyjän on palautettava tuote, mikäli loppuasiakas käyttää hyväkseen palautusoikeutta, viimeistään kahdenkymmenenyhden (21) työpäivän kuluessa siitä, kun Mosho on toimittanut kyseiset tuotteet Jälleenmyyjälle. Mosho hyvittää palautetut tuotteet Jälleenmyyjälle viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tuotteiden palautuksesta.

15. Force majeure

Mikäli Mosho estyy täyttämästä näiden yleisten ehtojen mukaisia velvollisuuksiaan Moshon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan ylivoimaisen ja ennalta-arvaamattoman esteen, kuten lakon tai työsulun, tulipalon, valtiovallan toimenpiteiden, raaka-aineiden rajoitusten, tuotantoa tai kuljetusta kohdanneen onnettomuuden tai muun vastaavan syyn johdosta, ei Jälleenmyyjällä ole oikeutta saada vahingonkorvausta tai muutakaan korvausta Mosholta. Mikäli force majeure -tilanne kestää kauemmin kuin kuusikymmentä (60) päivää Moshon ilmoittamasta toimituspäivästä, on niin Jälleenmyyjällä kuin Moshollakin oikeus peruuttaa tilaus ilman minkäänlaisia oikeusseuraamuksia.

16. Immateriaalioikeudet

Kaikki tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet ovat Moshon yksinomaista omaisuutta.

17. Erimielisyystilanteet

Kauppasopimusta koskevissa erimielisyystilanteissa kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla. On suositeltavaa, että ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttaja on yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan. Ilman yhteydenottoa kuluttajaneuvontaan voi kuluttajariitalautakunta jättää asian käsittelemättä.

18. Muuta

Kaikkien näihin yleisiin ehtoihin mahdollisesti kohdistuvien muutosten ja/tai lisäysten tulee, ollakseen päteviä, olla kirjallisia ja kummankin osapuolen allekirjoittamia.

Jälleenmyyjä ei saa siirtää eikä luovuttaa näiden yleisten ehtojen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Moshon etukäteistä kirjallista suostumusta.

Sovellettava laki

Näihin yleisiin ehtoihin ja Moshon ja Jälleenmyyjän väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

 

TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Mosho Oy (”Mosho” tai ”me/meidän”)
Y-Tunnus 0870136-2
Osoite: Västanlidintie 50, 66200 KORSNÄS, Finland
Puhelin: 020-7466 470
Sähköposti: info@mosho.fi

2. REKISTERIN NIMI

Mosho Oy:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri
Mosho kunnioittaa yksityisyyttäsi ja pyrkii aina suojaamaan henkilötietosi parhaalla mahdollisella tavalla. Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään varmimmalla mahdollisella tavalla sekä yrityksemme sisällä että alihankkijoidemme toiminnassa. Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, millaista tietoa keräämme ja miten tietoja käytetään.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat asiakas- tai sopimussuhde tai rekisteröidyn antama suostumus tai Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Keräämme henkilötietoja, jotka lähetät meille, kun esimerkiksi rekisteröidyt verkkokauppamme asiakkaaksi, tilaat tuotteita, tilaat uutiskirjeen, otat yhteyttä asiakaspalveluumme tai osallistut kilpailuihin. Tiedot, joita käsittelemme ovat nimi, mahdollinen työpaikka, syntymäaika, kotiosoite tai työpaikan osoite (ryhmätilaajilla), postinumero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaushistoria ja tekniset tiedot (käyttäjän IP-osoite ja käytettävä selain). Lisäksi voimme kerätä tiettyjä henkilötietoja, kuten luottotietoja ja osoitteenmuutoksia, ulkoisista lähteistä. Tietoja voidaan päivittää myös viranomaislähteistä sekä muilta yrityksiltä lain sallimissa rajoissa.

4. MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Tietoja voidaan käyttää asiakkuutesi ja tilaustesi hallinnointiin, tunnistautumiseen, suoramarkkinointiin, asiakastutkimuksiin, uutiskirjeisiin, analyysi- ja profilointitarkoituksiin sekä tilastointiin. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointimateriaalin lähettämiseen postilla, tekstiviesteillä ja sähköpostilla sekä yhteydenottoihin puhelimitse, ellet ole itse kieltänyt tätä. Tietoja voidaan käyttää myös sinulle merkityksellisen tiedon välittämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen sekä palveluidemme parantamiseen. Voit lopettaa uutiskirjeemme tilauksen uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Mosho voi käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia palvelujen ylläpitoon, paino- ja jakelutehtäviin, asiakaspalveluun, maksunvälitykseen ja luotonanto ja -maksupalveluihin, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään sekä kampanjoiden toteuttamiseen. Moshon, alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietojasi vain tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä tietosuojaselosteessa.

Yllä mainitut kolmannet osapuolet eivät voi käyttää tietojasi muuhun, kuin tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin sekä Moshon määrittelemiin tarkoituksiin. Mosho velvoittaa kolmansia osapuolia pitämään tietosi salassa ja varmistamaan riittävän tietosuojan tason, jotta tietosi ovat turvassa.

Tietojesi käsittelyssä Mosho käyttää palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU/EES-alueen ulkopuolelta, esimerkiksi USA:sta. Mosho vastaa, että tietojen siirto tapahtuu asianmukaisella ja lain edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille näin vaadittaessa tai laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

5. MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOSI?

Mosho pitää rekisteröityjen tietojen huolellista suojaamista erittäin tärkeänä. Tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään, jota suojaavat palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ratkaisut. Vain määritetyillä Moshon palveluksessa olevilla henkilöillä sekä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitoon, on pääsy rekisterin tietoihin. Kaikkia, jotka käyttävät rekisterin tietoja, koskee salassapitovelvollisuus.

6. MITEN PITKÄÄN HENKILÖTIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Henkilötietojasi pidetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä, että tässä selosteessa määritelty käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain määräämän velvoitteen mukaisesti Mosho voi joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla. Henkilötiedot viedään rekisteriin siinä muodossa, missä rekisteröitävä on antanut ne ja päivityksen voi tehdä joko rekisteröity itse tai Mosho rekisteröidyn tekemän pyynnön perusteella.

7. HENKILÖTIETOJESI TARKASTAMINEN, PÄIVITYS JA KORJAAMINEN

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu Moshon asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli koet, että Mosho on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että Mosholla ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja. Vastustamisoikeus ei koske sellaista tietojen käsittelyä, johon laki velvoittaa Moshoa.
Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojesi poistamista asiakas- ja suoramarkkinointirekisteristämme. Voit myös itse päivittää siellä olevat tietosi. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä Moshoa koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Siltä osin kun olet itse toimittanut asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriimme tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Mikäli tietojasi käsitellään suostumukseesi perustuen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla tästä meille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Mosho voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Mosho voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Mosho vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sinulla on oikeus valittaa viranomaiselle, mikäli Mosho ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä.

8. SOSIAALISEN MEDIAN LIITTINNÄISET

Käyttäessäsi verkkosivujamme, sinun on mahdollista jakaa tietoa sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja Instagramissa sosiaalisen median liitännäisten avulla (esimerkiksi jakamalla mainoksemme toisille käyttäjille sosiaalisten medioiden kautta). Mikäli jaat tietoa sosiaalisen median liitännäisten avulla, selaimesi välittää seuraavat tiedot:
• vierailusi päivämäärän ja kellonajan
• Internet-/URL-osoitteen, jossa parhaillaan olet
• IP-osoitteesi
• tiedon käyttämästäsi selaimesta
• tiedon käyttöjärjestelmästäsi
• käyttäjänimesi, mikäli olet rekisteröitynyt käyttäjä kyseisessä sosiaalisen median kanavassa, sekä tarvittaessa etu- ja sukunimesi, ja
• tiedon siitä sisällöstä, jonka haluat jakaa sosiaalisen median liitännäisen avulla.

Tällaisten tietojen osalta noudatamme kyseessä olevan sosiaalisen median toimijan ehtoja. Kehotamme sinua ottamaan selvää millaista tietoa ja mihin tarkoitukseen tietoa kerätään liitännäisten avulla. Voit estää sosiaalisen median liitännäiset selaimesi asetuksista.

9. LINKIT

Verkkokauppamme mosho.fi voi sisältää linkkejä muihin verkko-osoitteisiin. Tämä tietosuojaseloste koskee vain mosho.fi -verkkokauppaa. Kun siirryt toiseen verkko-osoitteeseen, kehotamme sinua lukemaan kyseistä sivustoa koskevan tietosuojaselosteen. Huomioithan, että Mosho ei vastaa siitä, miten muut verkkopalvelut käsittelevät henkilötietojasi.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Mosho kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Suosittelemme, että tutustut säännöllisesti tietosuojaselosteen sisältöön.