Member of the Dermoshop Group

Allmänna villkor

Mellan Mosho Ab (nedan ”Mosho”) och Återförsäljaren (så som definierad nedan) gäller dessa allmänna villkor på alla beställningar och leveranser av Moshos produkter.

1. Definitioner

”Återförsäljare” med återförsäljare avses Moshos avtalspart, vilken anses vara en förening när det gäller idrottsföreningar inklusive idrottslag hörande till föreningen och andra föreningar samt en enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser.

”Kontaktperson” med kontaktperson avses, i de fall Återförsäljaren är en förening, den fysiska person, som Återförsäljaren utsett att agera kontaktperson mellan föreningen och Mosho.

”Försäljare” med försäljare avses en person/medlem i den skolklass, idrottslag, idrottsförening eller annan förening, som skall sälja Moshos produkter för Återförsäljarens räkning. Med ”Försäljare” avses även gemensamt alla personer/medlemmar i sagda skolklass, idrottslag, idrottsförening eller annan förening.

2. Allmänt

Leverans och distribution av Moshos produkter sker i syfte att Återförsäljaren med hjälp av Försäljarna under en begränsad tid skall tjäna pengar till ett gemensamt mål såsom klassresa, träningsläger, fotbollscup eller annat dylikt mål på den förtjänst som uppkommer som ett resultat av vidareförsäljningen av Moshos produkter till slutkunderna. Intjänade pengar skall inte tillfalla enskilda Försäljare, utan skall tillfalla samtliga Försäljare. Intäkterna skall oavkortat användas till att uppfylla Försäljarnas gemensamma mål. Återförsäljaren skall sälja Moshos produkter med hjälp av Försäljarna. Inom ramen för en försäljningsaktivitet i samarbete med Mosho, skall de personer som utför en försäljningsinsats vara myndiga. Minderåriga kan även utföra försäljningsinsats med vårdnadshavarens tillstånd.

3. Parternas rättsliga ställning

Återförsäljaren beställer och köper produkterna från Mosho i eget namn och ansvarar gentemot Mosho för erläggandet av betalning av produkterna till Mosho. Vidareförsäljningen till slutkunderna sker av Återförsäljaren genom Försäljarnas försäljningsinsatser. Återförsäljaren får inte utbetala lön eller någon annan ersättning till Försäljarna för den försäljningsinsats de gör. Återförsäljarens intäkter skall oavkortat och enbart användas för Försäljarnas ideella verksamhet och för Försäljarnas gemensamma mål.

Avtalsförhållandet mellan Mosho och Återförsäljaren skall inte medföra att Mosho i förhållande till Återförsäljaren skall anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i förhållande till Mosho skall anses vara arbetstagare. Återförsäljaren skall heller inte anses vara handelsrepresentant för Mosho enligt lagen om handelsrepresentanter och försäljare (8.5.1992/417).

Mosho tar inte ansvar för några skattepåföljder eller -konsekvenser som Återförsäljaren genom försäljningen av Moshos produkter kan förorsakas, utan Återförsäljaren ansvarar själv för alla eventuella skattepåföljder och -konsekvenser.

4. Moshos åtaganden

Mosho förbinder sig att ge Återförsäljaren skäligt och nödvändigt försäljningsunderstöd under den tid Återförsäljaren och Försäljarna säljer Moshos produkter samt även i övrigt ge Återförsäljaren sådan produkt- och annan information som Återförsäljaren behövt för att sälja och distribuera produkterna till slutkunden.

5. Återförsäljarens åtaganden

Återförsäljaren förbinder sig att följa Moshos skäliga anvisningar och instruktioner i samband med köp, försäljning och distribution av Moshos produkter. Återförsäljaren skall utföra försäljningsinsatsen på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill och goda anseende bibehålls. Återförsäljaren skall inte vidta några sådana åtgärder som kan försämra Moshos goodwill och rykte på marknaden samt Återförsäljaren skall även tillse att Försäljarna agerar på motsvarande sätt.

Återförsäljaren erhåller ett startpaket nödvändigt för försäljningen av Moshos produkter i samband med att Återförsäljaren påtar sig att försälja och distribuera Moshos produkter på sätt som framgår av dessa allmänna villkor.

6. Kontaktpersonen

Kontaktpersonen skall vara myndig och inte ha några betalningsanmärkningar. Kontaktpersonen accepterar att Mosho utför en kreditvärdighetsgranskning av Kontaktpersonen innan Mosho levererar beställda produkter till Återförsäljaren.

Kontaktpersonen skall skapa och ansvara för Återförsäljarens egen sida på Moshos hemsida samt tilldela Försäljarna deras inloggningsuppgifter till Återförsäljarens egen sida på Moshos hemsida. Kontaktpersonen har ansvar för betalningen av produkterna gentemot Mosho samt för en korrekt redovisning gentemot både Mosho och Återförsäljaren. Kontaktpersonen skall vara ansvarig för alla kontakter med Mosho i frågor som relaterar till försäljningen och distributionen av Moshos produkter. Återförsäljaren skall ombesörja att den utsedda Kontaktpersonen ansvarar så som för egen skuld för Återförsäljarens fullgörande av sina åtaganden gentemot Moshos inkl. betalning för produkterna.

Kontaktpersonen bekräftar genom att agera för Återförsäljarens räkning avseende försäljning och distribution av Moshos produkter att Kontaktpersonen tagit del av och är införstådd med och förbinder sig att följa dessa allmänna villkor samt i övrigt följa de instruktioner som Mosho ger. Genom att godkänna dessa allmänna villkor försäkrar och intygar Kontaktpersonen att denna erhållit fullmakt från den förening, som Kontaktpersonen företräder, att på Återförsäljarens vägnar representera och agera för Återförsäljaren i alla hänseenden gällande försäljningen av Moshos produkter och att Återförsäljaren godkänner dessa allmänna villkor. Kontaktpersonen skall tillse att Försäljarna tar del av dessa allmänna villkor.

Återförsäljarens och/eller Kontaktpersonens personuppgifter sparas och behandlas i Moshos databas i enlighet med personuppgiftslagen (22.4.1999/523). Återförsäljarens och Kontaktpersonens uppgifter sparas och kan användas i marknadsföringssyfte också efter att Återförsäljaren fullgjort alla sina åtaganden gentemot Mosho under en specifik beställning. Kontaktpersonens uppgifter kan även användas i marknadsföringssyfte inom andra bolag hörande till samma koncern som Mosho. Genom godkännandet av dessa allmänna villkor samtycker Kontaktpersonen till Moshos behandling av Kontaktpersonens personuppgifter på sätt som de beskrivits ovan. Kontaktpersonen har alltid rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller att återkalla sitt samtycke. Vid eventuella frågor angående behandling av personuppgifter så skall kontakt tas med Moshos kundservice per telefon på +358 20 7466 470.

Kontaktpersonen kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta allmänna villkor eller sin roll som kontaktperson utan både Återförsäljarens och Moshos skriftliga godkännande. Dylikt godkännande skall inte förvägras utan vägande skäl.

7. Beställning av produkter

Kontaktpersonen godkänner inte de enskilda Försäljarnas beställningar, utan en Försäljare skall själv göra och ta ansvar för sin produktbeställning via Moshos hemsida www.mosho.fi genom att logga in på den egna sidan som tilldelats Återförsäljaren av Mosho i samband med att Återförsäljaren påtog sig att försälja och distribuera Moshos produkter. Instruktioner över hur beställning skall göras finns på Moshos hemsida och i den broschyr som tilldelas varje Försäljare. Mosho tilldelar varje Försäljare via Kontaktpersonen inloggningsuppgifter till Återförsäljarens egen sida på Moshos hemsida, vilka inloggningsuppgifter möjliggör att beställningen kan göras av Försäljaren. En beställning blir bindande för Mosho först då Mosho bekräftat Försäljarens beställning.

8. Leverans av produkterna

Mosho strävar till att leverera beställda produkter på den leveransdag som separat meddelats Återförsäljaren och/eller Försäljaren i samband med beställningen. Leverans sker normalt 1-3 dagar efter gjord beställning.

Återförsäljaren skall skriftligen i samband med beställning på Moshos hemsida meddela Mosho till vilken adress leverans skall ske. Återförsäljaren ansvarar för att uppgiven leveransadress är korrekt. Det finns också möjlighet att meddela separata adresser till alla Försäljare. Då levereras varje enskild medlems beställningar till den adress som uppgetts på Moshos hemsida.

Mosho kan annullera eller avbryta en beställning om Mosho bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller Kontaktpersonen erhållit en eller flera betalningsanmärkningar.

Minimiordergränsen är två förpackningar. Beställningarna levereras fraktfritt till angiven adress. Om gruppens sammanlagda försäljning för en kampanj understiger 20 produktpaket, sätter vi till en fraktkostnad om 20 € på samlingsfakturan.

Återförsäljaren har inte rätt att framställa några krav gentemot Mosho, ifall en leveransförsening skulle ske. För det fall att leveransen fördröjs av orsaker hänförliga till Mosho med mera än fyrtiofem (45) dagar från angivet leveransdatum, har Återförsäljaren, så som enda påföljd, rätt att häva beställningen.

9. Produktgranskning och reklamation samt ansvar

Återförsäljaren skall ombesörja att Försäljarna senast två (2) dagar efter produktleverans utför produktkontroll mot fraktsedel. Om en produkt är felaktig eller om avvikelse föreligger i förhållande till fraktsedel eller om leveransen inte överensstämmer med beställningen, skall produkterna/leveransen reklameras omgående till Mosho, dock senast fyra (4) dagar efter mottagen leverans. Ifall Mosho konstaterar att en produkt varit felaktig eller ifall leveransen inte motsvarande beställningen, skall Mosho ombesörja, så som enda påföljd, en ny leverans till den del leveransen var bristfällig.

Risken för produkterna övergår på Återförsäljaren i samband med att produkterna levererats till av Återförsäljaren angiven/angivna adress/adresser enligt dessa allmänna villkor.

Mosho ansvarar inte för några indirekta skador till följd av bristfällig eller felaktig produkt. Moshos maximiansvar för en beställning är alltid begränsat till värdet av de levererade produkterna till Återförsäljaren under ifrågavarande beställning.

10. Pris och betalningsvillkor

Återförsäljaren skall köpa produkterna av Mosho på basen av den prislista, som gäller vid tidpunkten då Återförsäljaren åtog sig att försälja och distribuera Moshos produkter. De av Mosho i prislistan angivna priserna innehåller mervärdesskatt (moms). Mosho har rätt att meddela Återförsäljaren ett rekommenderat försäljningspris till slutkunderna, men Återförsäljaren har själv alltid rätt att fastslå sitt eget försäljningspris.

Återförsäljaren skall erlägga betalning för gjord och levererad beställning senast tjugoen (21) dagar från fakturadatum.

Erlägger inte Återförsäljaren betalning inom angiven tid utgår en årlig dröjsmålsränta om 8 % på försenad betalning. Så snart Återförsäljaren erlagt full betalning till Mosho för produkterna och parterna i övrigt fullgjort samtliga sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor anses parternas mellanhavanden vara avslutade.

11. Förtida upphörande

Mosho har rätt att säga upp avtalsförhållandet med Återförsäljaren med omedelbar verkan, ifall Återförsäljaren inte fullföljer sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor och rättelse inte sker inom sju (7) vardagar efter att Mosho tillställt Återförsäljaren en skriftlig uppmaning därom.

12. Ersättning

Återförsäljaren erhåller mellanskillnaden mellan det av Mosho fakturerade priset för produkterna och det försäljningspris, som slutkunderna betalar till Återförsäljaren för produkterna. Återförsäljaren ansvarar själv för att man erhåller betalning av slutkunderna för produkterna.

13. Retur av startpaket

Återförsäljaren behöver inte returnera startpaketet till Mosho efter avslutad försäljning, utan Återförsäljaren har rätt att behålla startpaketet.

14. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt

Genom dessa allmänna villkor informerar Mosho även Återförsäljaren om dennes eventuella informationsskyldigheter enligt konsumentskyddslagen (20.1.1978/38) avseende hem- och distansförsäljning. Återförsäljaren är medveten om att konsumentskyddslagen ger slutkunden rätt att ångra sitt köp inom fjorton (14) dagar från leverans till slutkund.

Slutkunden har rätt att utöva eventuell ånger- och hävningsrätt mot Återförsäljaren och Återförsäljaren bör informera slutkunden om dennas ånger- och hävningsrätt och hur denna skall utövas enligt lag. Slutkunden bör, själv eller via Återförsäljaren, reklamera felaktiga produkter till Mosho och/eller utföra eventuella byten av produkter med Mosho.

Återförsäljaren skall returnera produkter till följd av att slutkunder utnyttjat sin ångerrätt senast inom tjugoen (21) arbetsdagar från Moshos leverans av de aktuella produkterna till Återförsäljaren. Returnerade produkter krediteras av Mosho till Återförsäljaren senast inom trettio (30) dagar efter att produkterna returnerats.

15. Force majeure

Ifall Mosho hindras från att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor på grund av oväntad omständighet utanför Moshos kontroll, så som t.ex. strejker eller lockouts, eldsvådor, statsmaktens åtgärder, inskränkningar ifråga om råvaror, olyckor rörande produktion eller transport eller liknande orsaker, är Återförsäljaren inte berättigad till skadestånd eller någon annan ersättning av Mosho. För det fall att force majeure grunden fortsätter i mera än sextio (60) dagar från den av Mosho meddelade leveransdatumet, har såväl Återförsäljaren som Mosho rätt att häva beställningen utan ytterligare rättspåföljder.

16. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter avseende produkterna utgör Moshos exklusiva egendom.

17. Meningsskiljaktighet vid köp

Vid meningsskiljaktigheter gällande köp har konsumenten möjlighet att få ärendet behandlat hos konsumenttvistenämnden. Konsumenten rekommenderas först att kontakta magistratens konsumentrådgivning. Har konsumentrådgivningen inte kontaktats, finns risk för att konsumenttvistenämnden lämnar ärendet obehandlat.

18. Övrigt

Eventuella ändringar och/eller tillägg till dessa allmänna villkor skall, för att vara bindande, göras skriftligen och vara undertecknade av båda parterna. Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor, utan Moshos på förhand givna skriftliga medgivande.

Tillämplig lag

På dessa allmänna villkor och på avtalsförhållandet mellan Mosho och Återförsäljaren tillämpas finsk lag.

 

DATASKYDDSBESKRIVNING

1. REGISTERANSVARIG
Mosho Ab (”Mosho” eller ”vi/vår”)
FO-nummer:0870136-2
Adress: Västanlidvägen 50, 66200 KORSNÄS, Finland
Telefon: 020-7466 470
E-post: info@mosho.fi

2. REGISTRETS NAMN
Mosho Ab:s kund- och direktmarknadsföringsregister.

Mosho värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vi gör vårt yttersta för att dina personuppgifter hanteras på säkrast möjliga sätt både i våra interna system och vid valet av tjänsteleverantörer. I vår dataskyddsbeskrivning framgår vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Som grund för att behandla dina personuppgifter ligger kund- eller avtalsförhållande, samtycke eller Moshos lagliga rätt.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du registrerar dej hos oss, beställer nyhetsbrev, gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som Mosho behandlar är ditt namn, eventuell arbetsplats, födelsetid, näradress eller arbetsplatsadress, postnummer, postanstalt, e-post -adress, telefonnummer, beställningshistorik och tekniska uppgifter (innehåller användarens IP-adress och information om webbläsaren). Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar. Uppgifter kan också uppdateras från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

4. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Uppgifterna kan användas för identifikation, administrering av kundförhållande, hantering av beställningar, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev, analytiska- och profileringsändamål, samt för statistikuppföljning. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Uppgifterna kan även användas i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra våra tjänster. Våra nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dej från via en länk i nyhetsbrevet.

Mosho kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för upprätthållande av tjänster, tryck och distribution, kundservice, betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning, administration och analysering av användaruppgifter, undersökningar, kundmeddelanden samt genomförande av diverse kampanjer. Dina personuppgifter kan överlåtas till Moshos underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning.
Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som Mosho fastställt. Mosho förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

För behandling av informationen använder sig Mosho av tjänsteleverantörer som kan ha tillgång till informationen från områden som ligger utanför EU/EES-området, t.ex. från USA. Mosho ansvarar för att förverkligandet av överföringen sker på lämpligt och lagenligt sätt i enlighet med lagstiftningen gällande behandling av personuppgifter.
Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag.

5. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Att skydda registrerade uppgifter är ytterst viktigt för Mosho. Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i Moshos tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till informationen. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

6. HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna dataskyddsbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan Mosho vara tvungen att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.
Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades egna uppdateringar eller meddelande till Mosho.

7. TILLGÅNG TILL, UPPDATERING OCH KORRIGERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Du har som kund rätt att kontrollera vilka uppgifter om dej som finns sparade i Moshos kund- och direktmarknadsföringsregister. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt.

Du har som registrerad kund när som helst rätt att motsätta dej behandling av uppgifter som berör dej om du upplever att Mosho har behandlat informationen lagstridigt eller att Mosho inte har rätt att behandla uppgifter som berör dej. Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att Mosho ska kunna uppfylla sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör dej raderas ur Moshos kund- och direktmarknadsföringsregister. Du kan även själv redigera din profil på mosho.fi och uppdatera dina uppgifter. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att Mosho ska kunna följa sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

I den mån du själv har levererat uppgifter till Moshos kund- och direktmarknadsföringsregister och dessa uppgifter behandlas med ditt medgivande eller uppdrag som grund, har du rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Du kan även redigera din profil på mosho.fi och uppdatera dina uppgifter och avbryta marknadsföringen.
Du har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om Mosho inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.
Du bör sända en begäran som gäller dina rättigheter per post eller e-post till den adress som nämns i punkt 1 ovan. Vi kan be dej att specificera din begäran och att bestyrka din identitet före begäran behandlas. Mosho kan neka att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen. Vi svarar på begäran inom en (1) månad från att begäran har framställts om det inte finns speciella skäl att förlänga svarstiden.

8. SOCIALA PLUG-INS
När du använder våra hemsidor erbjuds du att dela information på sociala medier, som Facebook och Instagram via en social plug-in (exempelvis genom att tipsa en annan användare om en annons via sociala medier). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:
• datum och tid för ditt besök;
• Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;
• din IP-adress;
• vad du använt för webbläsare;
• vad du använt för operativsystem;
• ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn; och
• den information som du använt denna specifika plug-in för.

I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.

9. LÄNKAR
Vår webbshop mosho.fi kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna dataskyddsbeskrivning gäller enbart vår webbshop. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den dataskyddsbeskrivningen som gäller för sagda sidan. Notera att Mosho inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

10. ÄNDRING AV DATASKYDDSBESKRIVNING
Mosho utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

ss.